Stambeni krediti

Stambeni krediti su specifični proizvodi LOK mikrokreditne fondacije koji su nastali kroz saradnju sa investitorima čiji su fondovi usmjereni na određenu cljnu grupu i posebne djelatnosti. Namjenjeni su fizičkim licima za unapređenje/adaptaciju/rekonstrukciju stambenog prostora i poboljšanje eneregetske efikasnosti.  LOK HOUSING 1
Krediti namjenjeni za popravak, rekonstrukcija, adaptacija, renoviranje, dogradnja, izgradnja, opremanje i kupovina individualnih stambenih jedinica

Visina kredita: 10.000 KM *
Rok otplate: 60 mjeseci
Grace period: 3 mjeseca (uključeno u rok otplate)
Provizija: 3%
NKS: 25,20% godišnje (fiksno)
EKS: 30,30% godišnje

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita uključujući i nominalnu kamatnu stopu (NKS) i njena visina ovisi od iznosa i roka otplate kredita, a obračunava se putem složenog kamatnog računa – obračun konformnom metodom. Razlika u izračunu EKS na području Federacije BiH/Distrikta Brčko i Republike Srpske proizilazi iz različite zakonske regulative koja definiše troškove koji ulaze u izračun EKS i ukupnih troškova kredita. U izračun EKS na području FBiH/DB ulazi naknada za obradu kredita. U izračun EKS u RS pored navedenih troškova ulaze još i svi drugi troškovi koji nastaju povodom korištenja kredita.

* Valutna klauzula: Ukoliko u toku trajanja ugovora dođe do promjene kursa KM u odnosu na EUR, Kreditor je ovlašten preostale obaveze korisnika kredita obračunati i iskaziti u EUR valuti prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključivanja ugovora, a korisnik kredita je dužan dalju otplatu vršiti u KM primjenjujući srednji kurs CBBiH za EUR na dan dospijeća, odnosno na dan uplate obaveze.
  LOK HOUSING 2
Krediti namjenjeni za rekonstrukcija i adaptacija stambenog prostora u svrhu poboljšanja energetske efikasnosti (npr. zamjena stolarije, ugradnja termo-izolacionog materijala na zidnim, podnim i krovnim površinama, modernizacija sistema grijanja i hlađenja)

Visina kredita: 10.000 KM *
Rok otplate: 60 mjeseci
Grace period: 3 mjeseca (uključeno u rok otplate)
Provizija: 3%
NKS: 24,00% godišnje (fiksno)
EKS: 28,75% godišnje

Efektivna kamatna stopa (EKS) je kamatna stopa koja odražava sve troškove kredita uključujući i nominalnu kamatnu stopu (NKS) i njena visina ovisi od iznosa i roka otplate kredita, a obračunava se putem složenog kamatnog računa – obračun konformnom metodom. Razlika u izračunu EKS na području Federacije BiH/Distrikta Brčko i Republike Srpske proizilazi iz različite zakonske regulative koja definiše troškove koji ulaze u izračun EKS i ukupnih troškova kredita. U izračun EKS na području FBiH/DB ulazi naknada za obradu kredita. U izračun EKS u RS pored navedenih troškova ulaze još i svi drugi troškovi koji nastaju povodom korištenja kredita.

* Valutna klauzula: Ukoliko u toku trajanja ugovora dođe do promjene kursa KM u odnosu na EUR, Kreditor je ovlašten preostale obaveze korisnika kredita obračunati i iskaziti u EUR valuti prema srednjem kursu CBBiH na dan zaključivanja ugovora, a korisnik kredita je dužan dalju otplatu vršiti u KM primjenjujući srednji kurs CBBiH za EUR na dan dospijeća, odnosno na dan uplate obaveze.